risenta 5d

TÄVLING! Du glömmer väl inte bort vår tävling Toppa maten? Dela med dig av ditt bästa toppa-tips under #toppamaten Vi drar en vinnare varje vecka som får ett presentkort på 1000 kr att handla mat för!

Hög kvalitet är nyckeln till framgång

Sedan 2009 har Risentas fabrik i Rotebro haft ett certifierat kvalitetsledningssystem med fokus på livsmedelssäkerhet. Den standarden som vi idag är certifierade mot heter FSSC 22000. 

Ett kvalitetsledningssystem innebär att vi har fullständig kontroll på hela produktflödet, från leverantör till butikshyllan och att vi säkerställer att våra produkter alltid är korrekt märkta och bara innehåller det de ska. Detta för att alla, både kunder och konsumenter, ska känna sig trygga med våra produkter.


VI JOBBAR MED NATUR OCH MILJÖ

Livsmedelsproduktionen står idag för en stor del av den klimatpåverkan som vi människor har på vår jord, men genom aktiva val och förbättringar så kan vi till viss del själva påverka hur stor denna ska bli. Att vi valt att enbart arbeta med vegetabiliska produkter är till exempel något som gör att vår verksamhet är mer klimatsmart jämfört med en som väljer att arbeta med animaliska produkter. Men det finns förstås mer att göra även för oss!

Utifrån detta har vi startat vårt arbete med att sjösätta vårt miljöledningssystem och vår plan är att certifiera oss under 2017. I detta system sätter vi fokus på vår största miljöpåverkan och sätter mål för att minska dessa. Det kan gälla allt från att minska vattenanvändning vid odling till att köpa in miljövänlig kartong till vår fabrik i Rotebro. Även vid val av produkter ska miljön tas i åtanke.

Arbetet pågår för fullt med att inventera alla aspekter på miljön och vad vi kan göra för att bli bättre. Följ med oss på vår resa, och kom gärna med tips och idéer för hur vi kan jobba med dessa frågor i framtiden. Läs mer om våra gröna steg in i framtiden.

VÅR MILJÖPOLICY


Risenta är certifierade enligt FSSC 22000

KVALITETSCERTIFIKAT

FSSC 22000 är en standard för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet som gett oss en möjlighet att skapa ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter just vår verksamhet. Självklart är fokus precis som tidigare att vi alltid ska leverera säkra livsmedel av god kvalitet.

Även om vi har många kontroller för att undvika fel på våra produkter, så kan det hända att produkter med avvikande kvalitet lämnar vår fabrik. Om du har köpt en sådan produkt, eller har någon fråga om våra produkter är du välkommen att kontakta oss genom vår konsumentkontakt.

Konsumentkontakt


Uppförandekod

För att vi genom våra inköp ska stödja verksamheter som följer de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter, har vi en egen uppförandekod (även kallad för Code of Conduct). I denna ställs krav på våra leverantörer att de uppfyller de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Här är de områden* inom vilka vi ställer grundläggande krav på våra leverantörer
1.Efterföljande av lagar och regler.
2.Regelbunden och frivillig anställning.
3.Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.
4.Rättvis och jämlik behandling.
5.Skälig ersättning och rättvisa förmåner.
6.Rimliga arbetstider.
7.Säkra och hälsosamma arbetsplatser.
8.Inget barnarbete.
9.Ursprungsbefolkningars rättigheter.
10.Nolltolerans mot mutor och korruption.
11.Miljöhänsyn.

* Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Vår uppförandekod ska signeras av alla leverantörer innan vi börjar köpa varor av dem. Vi följer även upp att de gör som de lovat genom att återkommande besöka de leverantörer som är verksamma i riskländer (utifrån kännedom att det där finns problem med efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna). Dessa revisioner tar två dagar i anspråk och då går vi igenom allt, från att de anställda får en rimlig lön till att arbetsmiljön är bra ur säkerhetssynpunkt. Om brister upptäcks är vårt huvudfokus att tillsammans med leverantören upprätta en handlingsplan för att åtgärda dessa. Under 2016 kommer vi göra revision på hälften av våra leverantörer som ligger i riskländer och arbetet fortsätter förstås under 2017.


OM ALLERGIER

För att du ska känna dig trygg med våra produkter har vi strikta rutiner för hur vi hanterar allergener. Det gäller allt från höga krav på råvarans egenskaper, till rutiner för hur produkten ska märkas och hanteras i vår fabrik. Vill du veta mer om just allergener kan du läsa mer om detta här.

Info om allergier