På Risenta arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan och sänka våra klimatutsläpp. Vi har jobbat med energieffektivisering i flera år och har t.ex. idag 100% förnybar energi i våra egna produktionsenheter och kontor. Vi tar ansvar för hela kedjan av våra produkter. Sedan 2016 klimatkompenserar vi därför dessutom för de klimatutsläpp vi ännu inte kommer åt - hela vägen från odling till butik. 100% klimatkompenserat helt enkelt.

Klimatkompensation innebär att en viss mängd klimatutsläpp, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten.

Vi har tagit hjälp av hållbarhetskonsulterna U&We för att beräkna den klimatpåverkan som produktionen av vårt sortiment medför och klimatkompenserar 100% hela vägen från odling till din butik.

ZeroMission hjälper oss sedan med klimatkompensation för de framräknade klimatutsläppen och kompensationen sker halvårsvis i förväg baserat på försäljningsprognos.

Vi klimatkompenserar genom att köpa klimatkompensationscertifikat som är spårbara med unika serienummer. Våra certifikat hittar du här.

Trädplantering och bevarande av regnskog

Vi har valt att klimatkompensera genom trädplantering och genom att bevara skog. Det har vi gjort eftersom det anses vara en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

Vi tar hjälp av ZeroMission för vår klimatkompensation och tycker det är otroligt häftigt att se vilken betydelse vårt bidrag faktiskt har för de regnskogsområden som annars riskerar skövlas. Fram till 2019 har vi planterat ca 28 800 träd i Chiapas- och Oaxaca området i Mexiko och bidragit till att skydda 4 323 hektar regnskog i Amazonas i östra Peru. Förutom den positiva miljöpåverkan av träden hjälper projekten till att utbilda småjordbrukare att odla hållbart på sina gårdar.

Positivt för både människa och miljö

De projekt som ZeroMission stödjer sker i samarbete med lokala bönder som i och med att de involveras i dessa klimatkompensationsprogram får medel, utbildning och teknisk assistans som gör det möjligt att försörja sig på sin egen mark.

Projekten är certifierade enligt Plan Vivo som är ett mycket ambitiöst system för granskning och kontroll i flera led. Detta system bygger på principer med ursprung i Kyotoprotollet och Clean Development Mechanism (CDM).

I Plan Vivo-metoden ingår också att stötta småbrukarna med rådgivning beträffande odling, växtföljder, lämpliga grödor etc. vilket också förbättrar böndernas ekonomi. Viktigt för familjernas försörjning är också att de från planteringen kan ta ut ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning.

Så här går klimatberäkningen till

Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling och dess insatsvaror tillbutikshylla. Beräkningarna utgår från Greenhouse Gas Protocolsdefinition av växthusgaser och uttrycks i CO2-ekvivalenter(CO2e), d.v.s.

 • Koldioxid
 • Metan
 • Lustgas
 • HFC
 • PFC
 • Svavelhexafluorid

Utsläppen avväxthusgaser räknas om till CO2-ekvivalenter utifrån respektive gas relativa påverkan på klimatet. Beräkningarna görsutifrån gällande standarder bl.a;

 • Greenhouse Gas Protocol
 • ISO 14064
 • Product Category Rules

Klimatberäkningarnabaserar sig på recepturer och inköpta volymer av bulkråvaror samtfärdiga produkter som köps in av underleverantörer i Europa. Föratt kunna genomföra beräkningen begärs nödvändiga indata in ochuppdateras årligen i samband med att en utfallsberäkning genomförsför Risentas totala klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.Dessa indata är:

 • Odlingsdata (region, relevanta produktionsparametrar)
 • Övriga ingredienser (råmaterial, process, förpackningar)
 • Transporter i alla led. Odling till kvarn/förädling och packning (sträckor ochtransportslag) och vidare till terminaler och butik.
 • Förpackningsmaterial (råmaterial, process, förpackningar såväl primär som sekundär)
 • Energianvändningvid förädling/packning
 • Avfall och avfallshantering
 • Overhead (tjänsteresor, kontorsfunktioner, förbrukningsmaterial etc.)

U&We har enlång erfarenhet av att genomföra miljöanalyser, strategi ochinspirationsarbete inom ämnesområdet hållbarhet/miljö och av attleda förändringsprocesser hos företag med avseende påhållbarhetsdriven affärsutveckling. U&We har sedan starten 1995arbetat med livsmedelsbranschen, både avseende dagligvaruhandel,transport, förädling och jordbruksproduktion. Det gäller både iSverige och internationellt.

ZeroMission ären av pionjärerna inom klimatkompensationsbranschen och sålde sinaförsta klimatkompensationskrediter 2006.

U&We ochZeroMission är certifierade enligt ISO 9001 & 14001 sedan 2010.

Läs med om Paulig Groups Sustainability Programme.

Vår miljöpolicy
 Fråga oss