Sedan 2009 har Risentas fabrik haft ett certifierat kvalitetsledningssystem med fokus på livsmedelssäkerhet. Den standarden som vi idag är certifierade mot heter FSSC 22000.

Ett kvalitetsledningssystem innebär att vi har fullständig kontroll på hela produktflödet, från leverantör till butikshyllan och att vi säkerställer att våra produkter alltid är korrekt märkta och bara innehåller det de ska. Detta för att alla, både kunder och konsumenter, ska känna sig trygga med våra produkter.

Ladda ner vår Food Safety and Quality Policy här

Risenta är certifierade enligt FSSC 22000

FSSC 22000 är en standard för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet som gett oss en möjlighet att skapa ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter just vår verksamhet. Självklart är fokus precis som tidigare att vi alltid ska leverera säkra livsmedel av god kvalitet.

Uppförandekod

Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.


Här är de områden inom vilka vi ställer grundläggande krav på våra leverantörer

 1. Efterföljande av lagar och regler.
 2. Regelbunden och frivillig anställning.
 3. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Rättvis och jämlik behandling.
 5. Skälig ersättning och rättvisa förmåner.
 6. Rimliga arbetstider.
 7. Säkra och hälsosamma arbetsplatser.
 8. Inget barnarbete.
 9. Ursprungsbefolkningars rättigheter.
 10. Nolltolerans mot mutor och korruption.
 11. Miljöhänsyn.

Uppförandekoden ska signeras av alla leverantörer innan vi startar ett samarbete. För att säkerställa att våra förväntningar kan uppnås, följer vi kontinuerligt upp och utvärderar våra leverantörer. Uppföljningen sker i form av självutvärderingar. För leverantörer från länder som av BSCI (Business Social Compliance Initiative) definieras som riskländer genomför vi revisioner på plats hos leverantören. I dessa länder är problem relaterade till mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet vanligt förekommande. Dessutom ger klimatförändring, vatten och användning av bekämpningsmedel orsak till risker för människa och miljö. Revisionerna utförs i stor utsträckning av våra egna auditörer som alla utbildats i enlighet med kraven i Paulig Group Sustainability Auditing samt en tredjeparts erkänd certifiering mot den internationella SA 8000 standarden. Om eventuella åtgärder behövs, kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Löpande utvärdering är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla inköp. Det ger oss underlag för hur vi långsiktigt kan samarbeta och på bästa sätt stödja våra leverantörer och bidra till en hållbar leverantörskedja, från odling till leverans hos oss.

Om allergier

För att du ska känna dig trygg med våra produkter har vi strikta rutiner för hur vi hanterar allergener. Det gäller allt från höga krav på råvarans egenskaper, till rutiner för hur produkten ska märkas och hanteras i vår fabrik. Vill du veta mer om just allergener kan du läsa mer om detta här.
 Fråga oss